کتاب ترانه های آفتاب

کتاب فوق تالیف محمدرضا توسلی میباشد که در صد صفحه و توسط نشر تصنیف منتشر شده است

قطعات این کتاب همچنین برای وزن خوانی و سلفژ نیز مناسب میباشد

0
۶۰,۰۰۰تومان