کتاب الکترونیک
  • دانلود کتاب 120 آرپژ جولیانی

    معرفی الگو های آرپژ یکی از تمرینات پایه ای نوازندگی گیتار ، تمرین آرپژ می باشد. که برای تقویت تکنیک دست راست بسیار ضروریست. از جمله کتاب های مطرج در ا ...

    معرفی الگو های آرپژ یکی از تمرینات پایه ای نوازندگی گیتار ، تمرین آرپژ می باشد. که برای تقویت تکنیک دست راست بسیار ضروریست. از جمله کتاب های مطرج در این زمینه کتاب 120 آرپژ مائورو جولیانی می باشد. در ...