آموزشگاه موسیقی آوازه آموزشگاه موسیقی آوازه
آکورد گیتار آهنگ طهرون از رضا صادقی