آموزشگاه موسیقی آوازه آموزشگاه موسیقی آوازه
اکورد اهنگ دلیار از سارا نائینی