آموزشگاه موسیقی آوازه آموزشگاه موسیقی آوازه
ریتم 6/8