آموزشگاه موسیقی آوازه آموزشگاه موسیقی آوازه
ویژگی یاماها c70